Regulamin

 

 

 

 

 

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Regulamin

REGULAMIN

ZASADY WSPÓŁPRACY Z PSYCHOLOGIEM-TERAPEUTĄ

Dotyczy:

Terapii Psychologicznej

Terapii Psychologicznej z Terapią Biofeedback

Terapii Biofeedback

 

 1. Definicje – Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:

Firma – BioPsychoBalans Urszula Łopuszańska, z siedzibą ul. Krasińskiego 2, 20-709 Lublin

Pacjent-Klient – osoba fizyczna, korzystająca z usług psychologicznych w BioPsychoBalans

Pakiet biofeedback – 20 sesji terapeutycznych biofeedback.

 

 1. Miejsce realizacji usługi

BioPsychoBalans Urszula Łopuszańska, ul. Krasińskiego 2, 20-709 Lublin

 

 1. Czas trwania usługi: uzależniony jest od indywidualnych możliwości i potrzeb Pacjenta-Klienta.
 2. Na konsultacje psychologiczne przyjmowany jest Pacjent-Klient po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, bądź kontakcie e-mail.
 3. Pacjent-Klient po wyrażaniu świadomej zgody na wzięcie udziału w terapii psychologicznej, bądź terapii biofeedback podpisuje świadomą zgodę na wzięcie udziału w terapii. Od Rodziców lub Opiekunów, którzy zgłaszają Dziecko do psychologa-terapeuty wymagane jest podpasanie pisemnej zgody na współpracę Dziecka z psychologiem-terapeutą.
 4. Częstość spotkań: Spotkania odbywają się raz w tygodniu, chyba że Uczestnik i psycholog-terapeuta umówią się inaczej.
 5. Psycholog jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej procesu terapii oraz wszelkich informacji otrzymanych od Pacjenta-Klienta. Zasada zachowania tajemnicy zawodowej psychologa-terapeuty może nie obowiązywać wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta-Klienta bądź osób trzecich (jednak po wcześniejszym poinformowaniu o tym Pacjenta-Klienta), oraz sytuacji regulowanych prawnie.
 6. Konsultację psychologiczną, terapię biofeedback, relaksację prowadzi psycholog uprawniony do wykonywania zawodu oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania terapii biofeedback. Wszelkie dokumenty oraz pytania dotyczące procesu terapii są w każdej chwili do wglądu, wyjaśnienia wyłącznie dla Pacjenta-Klienta.
 7. Opłata za terapię psychologiczną oraz biofeedback uiszczana jest po każdym spotkaniu, gotówką wg cennika dostępnego na stronie www.biopsychobalans.pl w siedzibie firmy.
 8. Pacjent-Klient, który się nie stawił się na wizytę, zobowiązany jest do opłacenia wizyty pomimo, że się nie odbyła.
 9. Istnieje możliwość przesunięcia wizyty u psychologa-terapeuty nie mniej niż min. 24 godziny przed planowaną wizytą.
 10. Wizyta, na którą Uczestnik się spóźni jest płatna w 100% a czas jej trwania nie jest przedłużany.
 11. Psycholog-terapeuta zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wizyty, jednak wyłącznie w sytuacji nagłej (nie podlega opłacie).
 12. Istnieje możliwość wykupienia pakietu terapii biofeedback wg cennika podanego na stronie www.biopsychobalans.pl. Po zdecydowaniu się na wykupienie pakietu terapii biofeedback, pacjent-klient uiszcza opłatę na koncie firmy BioPsychoBalans, Urszula łopuszańska, ul. Krasińskiego 2, 20-709 Lublin, 40102049000000810230993260, lub płaci określoną sumę w gotówce.
 13. Po omówieniu warunków współpracy oraz zaakceptowaniu przez Pacjenta-Klienta zasad pracy, psycholog-terapeuta zawiera z Pacjentem-Klientem kontrakt terapeutyczny obejmujący czas trwania i częstotliwość spotkań oraz cel terapii.
 14. W razie nie osiągnięcia zamierzonych celów terapii oraz postępu w leczeniu, firma BioPsychoBalans nie zwraca pieniędzy.
 15. Psycholog-terapeuta zobowiązuje się do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

REGULACJE ZWIĄZANE Z RODO

 1. Wskazanie Administratora, który wdraża Politykę Bezpieczeństwa.

Administratorem danych jest firma BioPsychoBalans Urszula Łopuszańska z siedzibą w Lublinie, ul. Krasińskiego 2, 20-709Lublin

 1. Wyjaśnienie celu wprowadzania dokumentu.

Głównym celem wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa jest zapewnienie zgodności działania BioPsychoBalans Urszula Łopuszańska zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, sposobu przetwarzania.

 1. Wskazanie podstaw prawnych.

Dokument Polityki Bezpieczeństwa został opracowany w oparciu o wytyczne zawarte w następujących aktach prawnych:

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE z dnia 4 maja 2016 r.).

W związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych każda osoba (klient/pacjent) zobowiązany jest do podpisania niniejszego oświadczenia, w którym określa charakter kontaktu z terapeutą.

FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisana/ podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BioPsychoBalans Urszula Łopuszańska reprezentowanego przez Urszulę Łopuszańska –  (administratora) do celów (postanowienia ogólne):

 1. Terapeutycznych – jednocześnie Administrator oświadcza, że przetwarzanie to odbywa się zgonie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE z dnia 4 maja 2016 r.).
 2. Do danych osobowych należy numer telefonu, imię i nazwisko. Rejestr pacjentów prowadzony jest przy pomocy imienia i nadanego numeru przez Jednostkę.
 3. Wyrażam/ nie wyrażam zgody na robienie notatek podczas sesji terapeutycznych*.
 4. Dokumentacja z sesji przechowywana będzie przez okres 3 lat.
 5. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na kontakt telefoniczny w sprawie mojego stanu zdrowia, w przypadku niewstawienia się na terapię w umówionym terminie*.
 6. W przypadku terapii on-line, sesje nie będą nagrywane, czy udostępniane innym. Psycholog zobowiązuje się do przeprowadzania rozmów w odosobnionym pomieszczeniu, gdzie nie znajdują się osoby drugie. Psycholog zapewnia, że treść rozmowy nie będzie słyszana przez inne osoby.
 7. Psychologa/terapeutę obowiązuje tajemnica zawodowa, z wyłączeniem sytuacji, gdzie stan jego zdrowia zagraża jego życiu, bądź życiu osób drugich, lub z obowiązku tego zwolni go Prokuratura.
 8. …………………………………………………………………………………………………………………………………*

*niepotrzebne skreślić

………………………………………..

                                                                                                               (czytelny podpis)

 

REGULACJE WYNIKAJĄCE Z RODO

 1. Pacjenci korzystający z usług Jednostki celem ochrony ich danych osobowych podlegają procesowi pseudonimizacji, która dąży do zminimalizowania możliwości zidentyfikowania pacjenta.
 2. W celu pseudonimizacji pacjentów wprowadza się szyfrowanie kluczem danego pacjenta.
 3. Pacjenci korzystający z usług Jednostki nawiązują kontakt telefoniczny pod numerem 574 290 752. Pracownik przekazuje obowiązki informacyjne na temat administratora. Po umówieniu się na wizytę w danym terminie, przypisuje się im szyfrowany numer wraz z imieniem i zostają wpisani do rejestru. Za wpisanie do rejestru odpowiada administrator oraz każdy pracownik upoważniony do przetwarzania danych osobowych.
 4. Celem zapewnienia anonimowości pacjenta, każdy pacjent, który korzysta z usług Jednostki wywoływany jest do pokoju za pomocą umówionej uprzednio godziny (podczas rozmowy telefonicznej) a nie za pomocą imienia i nazwiska.
 5. Z każdym pacjentem podpisywania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach terapeutycznych .
 6. Pacjenci młodociani i nieletni wymagają zgody rodziców na wzięcie udziału w terapii .
 7. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, z wyłączeniem sytuacji, gdzie prokuratura zwolni go z tego obowiązku (każde takie zdarzenie odnotowywane jest w rejestrze).
 8. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, z wyłączeniem sytuacji gdzie działanie pacjent zagraża jemu samemu (np. groźba popełnienia samobójstwa), lub uszkodzeniu zdrowia i życia osobom drugim. Wówczas jest obowiązany jest poinformować o tych faktach odpowiednim organom, fakt ten odnotowywany jest w rejestrze . Pacjent jest informowany o tym fakcie przez psychologa/terapeutę.
 9. W celu zapewniania ochrony danych osobowych notatki z sesji psychologicznych prowadzone są w formie pisemnej, w sposób dążący do jak największej ochrony danych osobowych. Bez zapisywania nazwisk, danych identyfikujących. Notatki te służą jedynie procesowi terapii. Pacjent wyraża, lub nie wyraża na to pisemnej zgody .
 10. Dokumenty z sesji psychologicznych są przechowywane w szafie metalowej zamykanej na klucz.
 11. Na pisemny wniosek pacjenta możliwe jest wydanie opinii psychologicznej dotyczącej pacjenta. Fakt ten odnotowywany jest w pisemnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z datą .
 12. Opinie psychologiczną sporządza administrator bądź osoba do tego upoważniona w formie elektronicznej zapisanej w komputerze Jednostki, w folderze OPINIE PSYCHOLOGICZNE. Każdy plik zostaje opatrzony hasłem.
 13. Opinia psychologiczna wydawana jest w formie wydruku opatrzona pieczęcią. Jednostka nie przechowuje w formie papierowej opinii.
 14. Nie istnieje możliwość przesłania opinii w formie elektronicznej, gdyż jednostka nie może odpowiadać za bezpieczeństwo przesłanych informacji.
 15. Ze względu na charakter prowadzonej działalności (usługi psychologiczne), informacje o stanie pacjenta nie są przekazywane osobom drugim chyba, że stan jego zdrowia zagraża życiu. Wówczas obowiązuje zasada 5.1.j.
 16. Pacjent może wyrazić również zgodę lub brak zgody na kontaktowanie się z nim drogą telefoniczną podczas korzystania z usług Jednostki, przy czym zastrzega sobie prawo do formy takiego kontaktu (np. celem zapytania o stan zdrowia).
 17. Uzasadnione interesy – w przypadku interesu pacjenta np. odwołanie wizyty, Administrator, lub pracownik ma prawo zadzwonić i poinformować o tym fakcie pacjenta (podstawa prawna RODO).
 18. W telefonie Jednostki zapisywany jest numer telefonu pacjenta, imię oraz numer mu przypisany. Numer ten jest wykasowany z pamięci telefonu po zakończeniu terapii.
 19. Dokumentacja psychologiczna jest przechowywana przez jednostkę przez okres 3 lat. Po tym okresie zostaje zniszczona w niszczarce Jednostki (Podstawa prawna – art. 5 ust. 1 pkt e) RODO) i zapisywana w rejestrze (zał. nr
 20. Termin zniszczenia dokumentów pacjenta jest wpisywany w rejestrze pacjentów. Za zniszczenie dokumentów odpowiada administrator, lub pracownik do tego upoważniony.